Checkpoint izveštaji

Kao što smo već napomenuli program omogućava automatsko generisanje mnoštva korisnih izveštaja o ostvarenom efektivnom radnom vremenu. Ovde u nastavku imate primere (samo najvažnijih) izveštaja koje softver generiše i to:

LOG pojedinacnih evidentiranja pojedinog radnika

Koji sadrži "sirove podatke" o svakom prijavljivanju dolaska i odlaska (odabranog ) zaposlenog za zadati (odabrani period). Ako pažljivo pogledate priloženi izveštaj uočićete da se radi o prilično savesnom zaposlenom, osim ako pažljivo pogledate vreme njegove prijave 9.11. u 7:01:52 kada je zakasnio, i odjave 13.11. kada se "odjavio" u 14:59:17, dakle malo pre završetka smene. Ovo će se odraziti na njegov

Obračun pojedinog radnika za zadati (odabrani) period

koji sadrži "obrađene podatke" o njegovom efektivnom radnom vremenu. Ako pažljivo pogledate ovaj primer, uočićete da je program "pametno" zaokružio njegovo efektivno radno vreme na cele okrugle smene za svaki dan kada je došao ranije ili otišao kasnije, a to je bilo u "definisanom vremenskom prozoru" u opštim podešavanjima programa. Naravno osim za 9.11. i 13.11 gde mu je "surovo" zaračunao (sa zaokruženjem na cele minute) kašnjenje, odnosno prevremeni odlazak iz smene.

Kumulativni obračun za sve zaposlene za zadati period

je samo sumarni izveštaj o ostvarenom efektivnom radnom vremenu svih zaposlenih u priloženom obliku za celo preduzeće, bez podele po sektorima, ali program pri generisanju istog uzima u obzir sve relevantne parametre o sektoru kome pripada svaki zaposleni. Takođe rukovodilac može dobiti i automatski generisani

Izveštaj o Kašnjenjima

Na 9. strani možete videti kako je evidentirano kašnjenje radnika koga smo pratili u prethodnom primeru. Ovaj izveštaj grupiše zaposlene po sektorima, tako da rukovodilac može imati uvid u opštu disciplinu po sektorima preduzeća.

Analogno tome, software automatski generiše i

Izveštaj o prevremenim odlascima sa posla

Tu možemo videti zaposlenog iz našeg prethonog primera na 14. strani ovog primerka izveštaja. I naravno tu je i

Kumulativni izveštaj za sve zaposlene

ali grupisan po sektorima.

U datim primerima izveštaja nisu korišćeni parametri za obračun zarada, ali je bitno napomenuti da program može da vrši i taj obračun simultano u skladu sa zadatim parametrima.

Postavite pitanje